czarnycharakter_xd

67 tekstów – auto­rem jest czar­nycha­rak­ter_xd.

Drogowskaz

Chodź do­koła jest ty­le trud­nych spraw
Choć często nie ma Cię
I choć za­sięgu brak
Jes­teś jak w le­cie cień
Jak słońca łan
Jak dob­ry GPS
I jak pięć kaw
Ty pro­wadzisz mnie pros­to w pro­zie dnia
Jes­teś naj­ważniej­szą z [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 2 lutego 2016, 22:17

Praw­dzi­wym prob­le­mem jest to, że im bar­dziej ją poz­na­je, tym bar­dziej ją kocham ! 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 17 grudnia 2015, 20:46

Każdy ma słabość do jed­nej oso­by na całym świecie. Gdy­by ona zadzwo­niła i po­wie­działa: "Przy­jedz do mnie, chce być z Tobą" zer­wałabym się z końca świata, aby to zro­bić. Aby być z nią. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 23 listopada 2015, 23:05

Nie da­waj nadziei, jeśli masz zra­nić. Nie obiecuj, gdy wiesz, że i tak nie dot­rzy­masz słowa. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 14 listopada 2015, 20:13

cze­kaj...by­le do wtorku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 października 2015, 16:05

10.10.15r. 

myśl • 10 października 2015, 22:59

Mo­ja ma­ma jest jak burza - ciągle grzmi. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 października 2015, 19:13

28.09.15

Eh..czyżby zno­wu sie wszys­tko zacze­lo ? 
Wro­cila...i jest kaz­de­go dnia i kaz­dej nie przes­pa­nej no­cy. Zos­ta­la mi juz tyl­ko ona..je­dyna i wier­na. Cos dzi­siaj we mnie pek­lo cal­ko­wicie. Zno­wu zos­ta­lam sa­ma. Znowu [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 28 września 2015, 22:29

mil­cz, nic nie mów, to zniszczy każde­go - cisza - niszczy 

myśl • 24 września 2015, 18:34

''Za­nad­to wszys­tko bie­rzesz do ser­ca, przez to będziesz zaw­sze naj­nie­szczęśliw­szym człowiekiem.'' 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 września 2015, 22:10
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 lutego 2016, 13:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drogowskaz

2 lutego 2016, 22:17czarnycharakter_xd do­dał no­wy tek­st Drogowskaz

17 grudnia 2015, 20:46czarnycharakter_xd do­dał no­wy tek­st Prawdziwym prob­le­mem jest to, [...]

23 listopada 2015, 23:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st Każdy ma słabość do [...]

23 listopada 2015, 23:07CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Każdy ma słabość do [...]

23 listopada 2015, 23:05czarnycharakter_xd do­dał no­wy tek­st Każdy ma słabość do [...]

14 listopada 2015, 20:13czarnycharakter_xd do­dał no­wy tek­st Nie da­waj nadziei, jeśli [...]

19 października 2015, 16:05czarnycharakter_xd do­dał no­wy tek­st czekaj...byle do wtor­ku.  

10 października 2015, 22:59czarnycharakter_xd do­dał no­wy tek­st 10.10.15r.  

6 października 2015, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Moja ma­ma jest jak [...]